นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ10-009 สายคาร์แคร์ ชุมชนบาโงระนะ (25 เม.ย. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอ (11 มี.ค. 65 | อ่าน 51 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (02 มี.ค. 65 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 63 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 25 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ. (02 มี.ค. 65 | อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 51 ครั้ง)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2564 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำป้อมยาม ประจ (28 ก.พ. 65 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. และถมดินปรับภูมิทัศน์ สายแยก (28 ก.พ. 65 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเดิน คสล. สายบ้านยาลี ชุมชนบลูกา (28 ก.พ. 65 | อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านมูนา-สุดซอย ชุมชนกูแบบาเดาะ (28 ก.พ. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม (28 ก.พ. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหิน กันตลิ่งคลองไอร์ฮาปา สายทำน (28 ก.พ. 65 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหิน กันตลิ่ง สายสถานีรถไฟมะรือโ (28 ก.พ. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายไชยา ซอย 6 (28 ก.พ. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง นธ.ถ 10-058 จากสาย หลังส (28 ก.พ. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง นธ.ถ 10-036 จากสายมะรือ (28 ก.พ. 65 | อ่าน 37 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเรียงหิน กันตลิ่ง สายสถานีรถไฟมะรื (18 ม.ค. 65 | อ่าน 84 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเรียงหิน กันตลิ่งคลองไอร์ฮาปา สายท (18 ม.ค. 65 | อ่าน 92 ครั้ง)