นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64) (26 พ.ย. 64 | อ่าน 10 ครั้ง)
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 64) (26 พ.ย. 64 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (19 พ.ย. 64 | อ่าน 13 ครั้ง)
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (16 พ.ย. 64 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 2) (04 พ.ย. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (27 ต.ค. 64 | อ่าน 36 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำป้อมยาม สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะรือโบตก (15 ต.ค. 64 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563) (13 ส.ค. 64 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) (13 ส.ค. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ดตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) (13 ส.ค. 64 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562‌‌) (13 ส.ค. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.10-007 (03 ก.พ. 64 | อ่าน 68 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย (11 ม.ค. 64 | อ่าน 50 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโงระนะ-อาแว (11 ม.ค. 64 | อ่าน 53 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฮาปา-บ้านกำปงปาเร๊ะ (11 ม.ค. 64 | อ่าน 58 ครั้ง)
หัวข้อ ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (18 พ.ย. 63 | อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18 พ.ย. 63 | อ่าน 51 ครั้ง)
การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 (18 ก.ย. 63 | อ่าน 44 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายฝั่งกูโบร์บลูกา ชุมชนบลูกา (04 ส.ค. 63 | อ่าน 54 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการถมดินสนามฟุตบอล พร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ (03 ก.ค. 63 | อ่าน 60 ครั้ง)