นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาแว 1 (หลังบ้านอิมรอน) ชุมชนบาโงระนะ (22 ส.ค. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 54 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนาญราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 59 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยดับเพลิงเอนกประสงค์แบบปิคอัพ (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 51 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ ชุมชนตลาดมะรือโบ (30 พ.ค. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ10-009 สายคาร์แคร์ ชุมชนบาโงระนะ (25 เม.ย. 65 | อ่าน 91 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอ (11 มี.ค. 65 | อ่าน 124 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (02 มี.ค. 65 | อ่าน 134 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 128 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 25 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 129 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ. (02 มี.ค. 65 | อ่าน 121 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 109 ครั้ง)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2564 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 113 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำป้อมยาม ประจ (28 ก.พ. 65 | อ่าน 115 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. และถมดินปรับภูมิทัศน์ สายแยก (28 ก.พ. 65 | อ่าน 111 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเดิน คสล. สายบ้านยาลี ชุมชนบลูกา (28 ก.พ. 65 | อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านมูนา-สุดซอย ชุมชนกูแบบาเดาะ (28 ก.พ. 65 | อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม (28 ก.พ. 65 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหิน กันตลิ่งคลองไอร์ฮาปา สายทำน (28 ก.พ. 65 | อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหิน กันตลิ่ง สายสถานีรถไฟมะรือโ (28 ก.พ. 65 | อ่าน 68 ครั้ง)