นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวและประกาศเทศบาล
ผลการประเมินความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 พ.ย. 64 | อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศ..รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นของเทศบาลตำบลมะรือโบตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 พ.ย. 64 | อ่าน 158 ครั้ง)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (11 ส.ค. 64 | อ่าน 33 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลมะรือโบตก รอบ 12 เดือน (11 ส.ค. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (11 ส.ค. 64 | อ่าน 33 ครั้ง)
ทต.มะรือโบตก ได้รับรางวัลการส่งเสริมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ดีเด่นระดับเขต (12 ก.ค. 64 | อ่าน 58 ครั้ง)
ยาเสพติดทำลายชีวิตคุณและคนที่คุณรัก (25 มิ.ย. 64 | อ่าน 96 ครั้ง)
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน (01 พ.ค. 64 | อ่าน 32 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 เดือนแรก) (22 เม.ย. 64 | อ่าน 58 ครั้ง)
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (22 เม.ย. 64 | อ่าน 98 ครั้ง)