นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ข่าวและประกาศเทศบาล
เชิญชมคลิปวีดีโอการป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว (27 เม.ย. 65 | อ่าน 103 ครั้ง)
เชิญชวนผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลมะรือโบตกที่ต้องชำระภาษีให้มาชำระภาษีภายในเดือนเมษายน (28 ก.พ. 65 | อ่าน 127 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (22 ก.พ. 65 | อ่าน 102 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (16 ก.พ. 65 | อ่าน 72 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2564 (08 ก.พ. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (29 ธ.ค. 64 | อ่าน 96 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (16 ธ.ค. 64 | อ่าน 104 ครั้ง)
ผลการประเมินความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 พ.ย. 64 | อ่าน 323 ครั้ง)
ประกาศ..รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นของเทศบาลตำบลมะรือโบตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 พ.ย. 64 | อ่าน 438 ครั้ง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 (18 ต.ค. 64 | อ่าน 91 ครั้ง)