นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก

Example Frame
ข่าวและประกาศเทศบาล
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64) (26 พ.ย. 64)
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 64) (26 พ.ย. 64)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (19 พ.ย. 64)
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (16 พ.ย. 64)
ประกาศเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 2) (04 พ.ย. 64)
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (27 ต.ค. 64)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำป้อมยาม สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะรือโบตก (15 ต.ค. 64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563) (13 ส.ค. 64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) (13 ส.ค. 64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ดตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) (13 ส.ค. 64)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
 สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/02/2019
ปรับปรุง 26/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 57373
Page Views 139859