นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 3694
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 3677
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 3755
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 3678
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 3719
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 3710
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 3727
การขอเลขที่บ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 3707
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 3673
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201 Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 3676
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 3682
การจำหน่ายชื่อสกุล Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 3670
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 3679
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 3687
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 3682
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 3663
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3672
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 3724
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 3666
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 3681
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 3674
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 3678
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผ้ตายเป็นใคร Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 3677
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 3664
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 3666
การรับแจ้งการย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 3666
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 3667
การรับแจ้งการย้ายออก Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 3670
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 3773
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 3677
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 3676
การแจ้งขุดดิน Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 3670
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 3675
การแจ้งถมดิน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 3671
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 3685
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 3701
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 3693
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 3674
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 3667
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 3666
การรับชำระภาษีป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 3671
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 3669
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 3673
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 3672
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 3672
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 3695
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 3661
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 3678
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 3666
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 3686
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 3673
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 3676
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 3727
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 3685
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 3660
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 3680
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 3676
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 3678

คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 5983

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.52 MB 7957

ประกาศเจตจำนงของเทศบาล
ประกาศเจตจำนงปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 3718
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลมะรือโบตก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 3666

การตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1791
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 1790
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลมะรือโบตก วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ หน่วยตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.49 KB 3688

กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) 3654
มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 3985
มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 3813
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3654
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 3660
พระราชบัญญัติ และพระราชกำหนดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3664

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะรือโบตก
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 3675

การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 3666
หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.99 KB 3652
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.44 KB 3665
ประกาศเทศบาล เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.03 KB 3651
แผนอัตรากำลัง 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 3662
แผนพัฒนาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 3655
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.28 KB 3654
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.97 KB 3651