นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 1904
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1888
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 1937
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 1887
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 1927
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 1917
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 1926
การขอเลขที่บ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1902
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 1884
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201 Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 1889
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 1900
การจำหน่ายชื่อสกุล Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 1887
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 1896
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 1901
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 1892
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 1880
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1887
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1943
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 1884
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1895
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 1890
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 1893
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผ้ตายเป็นใคร Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 1897
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 1883
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 1885
การรับแจ้งการย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 1885
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 1883
การรับแจ้งการย้ายออก Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 1885
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 1987
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 1892
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 1895
การแจ้งขุดดิน Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 1889
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 1891
การแจ้งถมดิน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 1888
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 1900
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 1917
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 1912
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 1887
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 1884
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 1886
การรับชำระภาษีป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 1891
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 1891
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 1889
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 1890
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 1892
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 1913
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 1880
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 1891
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 1886
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 1899
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 1891
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 1894
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 1948
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 1901
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 1883
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 1901
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 1896
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 1899

คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 4199

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.52 MB 6168

ประกาศเจตจำนงของเทศบาล
ประกาศเจตจำนงปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 1925
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลมะรือโบตก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 1890

การตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 9
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลมะรือโบตก วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ หน่วยตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.49 KB 1899

กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) 1880
มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 2195
มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 2035
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1878
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 1884
พระราชบัญญัติ และพระราชกำหนดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1888

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะรือโบตก
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 1894

การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 1879
หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.99 KB 1877
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.44 KB 1875
ประกาศเทศบาล เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.03 KB 1870
แผนอัตรากำลัง 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 1875
แผนพัฒนาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 1876
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.28 KB 1876
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.97 KB 1874