นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 13868
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 13851
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 13943
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 13853
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 13903
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 13886
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 13903
การขอเลขที่บ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 13882
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 13850
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201 Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 13851
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 13857
การจำหน่ายชื่อสกุล Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 13846
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 13848
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 13857
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 13868
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 13836
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 13844
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 13893
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 13840
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 13979
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 13845
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 13847
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผ้ตายเป็นใคร Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 13846
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 13834
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 13836
การรับแจ้งการย้ายเข้า Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 13837
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 13842
การรับแจ้งการย้ายออก Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 13841
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 13949
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 13848
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 13847
การแจ้งขุดดิน Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 13838
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 13845
การแจ้งถมดิน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 13842
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 13856
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 13875
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 13881
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 13845
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 13836
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 13835
การรับชำระภาษีป้าย Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 13842
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 13839
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 13844
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 13840
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 13840
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 13865
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 13839
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 13848
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 13842
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 13857
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 13844
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 13841
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 13893
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 13851
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 13826
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 13846
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 13854
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 13845

คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 16150

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.52 MB 18198

ประกาศเจตจำนงของเทศบาล
ประกาศเจตจำนงปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 13884
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลมะรือโบตก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 13833

การตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11963
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 11954
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลมะรือโบตก วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ หน่วยตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.49 KB 13857

กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) 14088
มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 14281
มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 14207
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13815
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 13821
พระราชบัญญัติ และพระราชกำหนดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13826

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะรือโบตก
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะรือโบตก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 13840

การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 13830
หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.99 KB 13816
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.44 KB 13830
ประกาศเทศบาล เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.03 KB 13818
แผนอัตรากำลัง 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 14295
แผนพัฒนาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 13844
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.28 KB 13819
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.97 KB 13815