นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส