นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง