นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี