นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ลักษณะพื้นที่การปกครอง

เขตการปกครอง
 

      เทศบาลตำบลมะรือโบตก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอระแงะ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และเทศบาลได้ประกาศจัดตั้งชุมชนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2546 จำนวน 10 ชุมชน และวันที่ 25 ธันวาคม 2549 ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนเพิ่มอีก จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนศิลา  และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนเพิ่มอีก 1 ชุมชน คือ ชุมชนพงมาเนาะ รวมทั้งหมด  12  ชุมชน ดังนี้

1. ​ชุมชนตลาดมะรือโบตก หมู่ที่ 1
2. ชุมชนฮาปา หมู่ที่ 1
3. ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ หมู่ที่ 1
4. ชุมชนบลูกา หมู่ที่ 1
5. ชุมชนสุเหร่า หมู่ที่ 3
6. ชุมชนบูเก๊ะมูนิง หมู่ที่ 4
7. ชุมชนศิลา หมู่ที่  4
8. ชุมชนบาโงระนะ หมู่ที่ 5
9. ชุมชนอาแว หมู่ที่ 6
10. ชุมชนกูแบบาเดาะ หมู่ที่ 7
11. ชุมชนพงมาเนาะ หมู่ที่  7
12. ชุมชนกำปงปาเระ หมู่ที่ 8

 
การเลือกตั้ง

 

          การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 12 ชุมชน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้าจะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก) จำนวน 1 คน และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน โดยทั้งพื้นที่เทศบาลตำบลมะรือโบตกจะแบ่งจำนวนเขตเป็น 2 เขต และมีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนเขตละ 6 คน รวมเป็น 12 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดตั้งของเทศบาล 


ประชากร

          ในเขตเทศบาลตำบลมะรือโบตก มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,373 คน แยกเป็นชาย 4,192 คน และเป็นหญิง  4,181 คน 
 

หมู่ที่

หมู่บ้าน/ชุมชน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

หมายเหตุ

1
3
4
5
6
7
8
0
 มะรือโบตก
 สุเหร่า
 บูเก๊ะมูนิง
 บาโงระนะ
 อาแว
 กูแบบาเดาะ
 กำปงปาเร๊ะ
 ทะเบียนกลาง
1,246
311
508
626
353
768
354
26
1196
320
521
649
374
753
342
26
2,442
631
1,029
1,275
727
1,521
696
52

 

รวม

7 หมู่บ้าน

4,192

4,181

8,373

 

หมายเหตุ :  ข้อมูลสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะรือโบตก ณ วันที่ 30 มกราคม 2562       

ช่วงอายุและจำนวนประชากร
           ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี