นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลมะรือโบตก

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลมะรือโบตก ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 41 แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       แนวทางการพัฒนา
              1.1 สร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
              1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
              1.3 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่งถึง
              1.4 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
              1.5 จัดทำผังเมืองและผังตำบล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว
       แนวทางการพัฒนา
              2.1 ส่งเสริมการตลาดการค้า และการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
              2.2 จัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
              2.3 ส่งเสริม  สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์
              2.4 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า  OTOP
              2.5 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
              2.6 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
       แนวทางการพัฒนา
              3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
              3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
              3.3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       แนวทางการพัฒนา
              4.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
              4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชน และประชาชน
              4.3 เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
              4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
              4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล

5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
       แนวทางการพัฒนา
              5.1 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
              5.2 ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด
              5.3 บำบัด  ฟื้นฟู  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
              5.4 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ
              5.5 ส่งเสริมป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
              5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       แนวทางการพัฒนา
              6.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              6.2 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              6.3 ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              6.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
              6.5 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
       แนวทางการพัฒนา
              7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร
              7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
              7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
              7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
              7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
              7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
              7.7 ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย

8. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
       แนวทางการพัฒนา
              8.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
              8.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
              8.3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามรถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
              8.4 ส่งเสริมให้ผู้นำทางศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง