นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างของเทศบาล

โครงสร้างของเทศบาลประกอบด้วย  2  ส่วน  ดังนี้
 

1. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน  ซึ่งรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่  ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย  มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร และมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมะรือโบตก ประกอบด้วย

                  1. นายอับดุลรอฮิม  เจะโซะ                               นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
                 2. นายมาหะมะนาวาวี หะยีอูเซ็ง                         รองนายกเทศมนตรี ฯ
                 3. นายกามาลย์ หะยีดิน                                    รองนายกเทศมนตรี ฯ
                 4. นางสาวตูแวมาซีเตาะ มือรีงิง                          เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ
                 5. นายวรรณวิมาน แวดือราแม                            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ 

2. สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล  มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  จำนวน 12 คน  มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
 

 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะรือโบตกประกอบด้วย

                  1. นายใสดี  หะยีบือราเฮง                            ประธานสภาเทศบาล
                  2. นางสาวมารียะห์  อุซา                              รองประธานสภาเทศบาล
                  3. นายอับดุลรอฮิม  เจ๊ะโกะ                          สมาชิกสภาเทศบาล
                  4. นายมามุ  หะยีดอเลาะ                              สมาชิกสภาเทศบาล
                  5. นายสูกีพลี  ดือราแม                                สมาชิกสภาเทศบาล
                  6. นางสาวปัทมา  ยือราเฮง                           สมาชิกสภาเทศบาล
                  7. นายอับดุลการิม  นิบอซู                            สมาชิกสภาเทศบาล
                  8. นายอับดุลรอพา  อีอาซา                           สมาชิกสภาเทศบาล
                  9. นายอาหะมะสักรี  หะยีอับดุลเลาะ                สมาชิกสภาเทศบาล
                 10. นายอับดุลฮากิม  บราเฮง                         สมาชิกสภาเทศบาล
                 11. นางสาวตูแวนูนีลา  มือรีงิง                        สมาชิกสภาเทศบาล
                 12. นางสาวฟาตีฮะ  มะสาแม                         สมาชิกสภาเทศบาล