นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
สังคมและโครงสร้างพื้นฐาน

1. สภาพทางสังคม
 
การศึกษา

      เทศบาลตำบลมะรือโบตกไม่มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของเทศบาล  แต่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะรือโบตกมีสถานศึกษา  ดังนี้

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
             1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลมะรือโบตกเอง
 

      โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
             1. โรงเรียนบ้านมะรือโบตก
             2. โรงเรียนเขาแก้ว
             3. โรงเรียนบ้านบาโงระนะ
             4. โรงเรียนไอยรานุสรณ์
 

      โรงเรียนเอกชน  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
             1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเอกชน
             2. โรงเรียนประทีปวิทยา

 
องค์กรทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

       มัสยิด/มูซอลลาร์   จำนวน 21 แห่ง
       โรงเรียนตาดีกา     จำนวน 11 แห่ง

 
การสาธารณสุข

       ในเขตเทศบาลตำบลมะรือโบตกมีสถานบริการสาธารณสุข  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
       1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบตก
       2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสะโล

 
การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

       เทศบาลตำบลมะรือโบตก ได้จัดสรรงบประมาณในการจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 705 ราย อัตรารายละ 500 ,600 ,700 ,800 และ 1,000  บาท/เดือน  และเทศบาลตำบลมะรือโบตก ได้จัดสรรงบประมาณในการจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 260 ราย อัตรารายละ 800 บาท/เดือน และได้จัดสรรงบประมาณในการจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จำนวน 15 ราย อัตรารายละ  500 บาท/เดือน


2.ระบบบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคมขนส่ง
       มีถนนลาดยางแอลฟัลท์  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง

 

 
ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

การไฟฟ้า
       มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน 1,550 ครัวเรือน  
 
การประปา การใช้น้ำ
       ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
 
โทรศัพท์
        ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
 
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

        ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ตันหยงมัส ตั้งอยู่ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ห่างจากตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 12 กิโลเมตร

 


3.ระบบเศรษฐกิจ
 

        ประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลมะรือโบตก ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เศรษฐกิจโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นสำคัญ  ประชากรร้อยละ  ๘๐  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำสวนยางพาราและทำสวนผลไม้  ได้แก่  ลองกอง  มังคุด  เงาะ  ทุเรียน  เป็นต้น  ซึ่งสามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่มีมูลค่าปีละหลายล้านบาทและอาชีพอื่นๆ  เช่น  รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  เป็นที่มีความสำคัญรองลงมา  นอกจากนี้ประชากรบางส่วนนิยมไปหางานทำในประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  มาเลเซีย  สิงคโปร์  เป็นต้น  แรงงานในส่วนนี้เป็นแรงงานหนุ่มสาว และส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพรับจ้างประเภทต่างๆ

 
การเกษตรกรรม

        การประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลมะรือโบตกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา การประกอบอาชีพของชุมชนขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ  การทำนา เทคโนโลยีที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตยังคงมีน้อย และการทำสวนผลไม้และทำนาเป็นเพียงอาชีพเสริมรายได้เท่านั้น ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นกิจการขนาดใหญ่ ในเขตเทศบาลมีพื้นที่ทำการเกษตรโดยประมาณ 4,482 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนอยู่ในภาคเกษตรกรรม  ประมาณ 800 ครัวเรือน

 

 
การปศุสัตว์

        สภาพการเลี้ยงสัตว์ โดยทั่วไปมีการเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติ เลี้ยงแบบปล่อยลาน พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงเป็นพันธุ์พื้นเมือง และไม่ได้ยึดเป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็จะขายเป็นรายได้เสริมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผลผลิตทางปสุสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โค ไก่ แพะ เป็นต้น

 
การพาณิชยกรรม/การบริการ

         ด้านการพาณิชยกรรมในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่อยู่ในรูปการค้าย่อยและค้าปลีก โดยมีผู้ประกอบธุรกิจ จดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 131 ราย  ข้อมูลด้านการพาณิชย์และการบริการในเขตเทศบาลตำบลมะรือโบตก   มีดังนี้

         1. สถานที่สะสมอาหารและจำหน่ายอาหาร จำนวน 25  แห่ง
         2. สถานที่ประกอบการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 37 แห่ง
         3. สถานที่รับจ้างแต่งผม  จำนวน 1 แห่ง
         4. ตลาดนัดเอกชน จำนวน 2 แห่ง 
         5. ร้านค้า จำนวน 58  แห่ง
         6. บ้านเช่า จำนวน 9 แห่ง
         7. พื้นที่ให้เช่าตั้งเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 แห่ง
 
แรงงาน

         ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่  ตัดยาง ทำสวนค้าขายที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง