นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
 

                “มะรือโบตกเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข็มแข็ง บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี        
                                  การศึกษาก้าวไกล  อนามัยก้าวหน้า  แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม”

 


พันธกิจ
 

       พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
       พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมการตลาด การค้า เศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์      
       พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพต่างๆและการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มรายได้
       พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
       พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา
       พันธกิจที่ 6  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       พันธกิจที่ 7  ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
       พันธกิจที่ 8  ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
       พันธกิจที่ 9  บำบัด ฟื้นฟูกับผู้ติดยาเสพติด เพื่อป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
       พันธกิจที่ 10 รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
       พันธกิจที่ 11 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
       พันธกิจที่ 12 สนับสนุนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
       พันธกิจที่ 13 พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต

       จุดมุ่งหมายที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
       จุดมุ่งหมายที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร
       จุดมุ่งหมายที่ 3  การบำรุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ำลำคลอง จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
       จุดมุ่งหมายที่ 4  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา
       จุดมุ่งหมายที่ 5  การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
       จุดมุ่งหมายที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการดำเนิน การตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
       จุดมุ่งหมายที่ 7  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
       จุดมุ่งหมายที่ 8  สร้างความพร้อมของเทศบาล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน