นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
ลักษณะภูมิศาสตร์และที่ตั้ง

ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก

            สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก ตั้งอยู่ที่ริมทางหลวงหมายเลข 4107 (สายอำเภอรือเสาะ-อำเภอยี่งอ) ในเขตตำบลมะรือโบตก  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก

ประวัติความเป็นมา

           คำว่า "ตำบลมะรือโบตก" เป็นภาษามลายู เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ภาษาไทยเรียกว่า "ต้นไข่เน่า" ในอดีตตำบลนี้มีต้นมะรือโบเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันจะเหลืออยู่เพียงไม่กี่ต้นในหมู่บ้านนิบง ซึ่งเป็นหมู่ที่ 3 ของตำบลนี้


ต้นมะรือโบหรือต้นไข่เน่าที่บ้านนิบง

ลักษณะที่ตั้ง
          เทศบาลตำบลมะรือโบตก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 25 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอระแงะ 13 กิโลเมตร  มีพื้นที่ 10.243  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,420  ไร่

 
แผนที่แสดงที่ตั้งเทศบาล

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ              ติดต่อกับ  บ้านนิบง หมู่ที่ 3 ตำบลมะรือโบตก
ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ  บ้านบูเกะมูนิง หมู่ที่ 4 ตำบลมะรือโบตก
ทิศใต้                  ติดต่อกับ  ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ
ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ  บ้านอาแว หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบตก
 การเดินทาง 
          ทางรถไฟ    มีสถานีรถไฟมะรือโบตก มีขบวนรถไฟบริการทุกวัน 
           ทางรถยนต์ โดยสารด้วยรถยนต์ ผ่านทางหลวงหมายเลข 4107 (สายอำเภอรือเสาะ-อำเภอยี่งอ) ห่างจากอำเภอยี่งอ 11 กิโลเมตร หรือห่างจากอำเภอรือเสาะ 22 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ
        มีลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ประมาณ ¾ ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่เหลือหรือบางส่วนเป็นป่าและภูเขา มีแหล่งน้ำและต้นน้ำสายเล็กๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย

ลักษณะภูมิอากาศ
         ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น  มี  2  ฤดู  คือ
            ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 
            ฤดูฝน    ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

ลักษณะของดิน
         ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

ลักษณะของแหล่งน้ำ
        มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน 5 สาย ได้แก่ คลองไอร์ฮาปา คลองนิบง คลองบูเกะอาแว คลองสะโลว์  และคลองบระเอ็ง
  
คลองไอร์ฮาปา
ลักษณะของไม้และป่าไม้
        ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน